"Найкращий спосіб розібратись в чомусь до кінця - це навчити цьому комп'ютер." Д. Е. Кнут

 

МАЛЕЖИК Михайло Павлович

Malejuk
05 жовтня 1948 року
Оcвіта:
  Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, 1977 р.
Наукові звання:
  доктор фізико-математичних наук, професор
Посада:
  професор кафедри
В університеті працює з:
  2008 р.
Дисципліни, що викладає:   Архітектура комп'ютера та конфігурування комп'ютерних систем, Комп'ютерні технології в тестуванні, Тестування в галузі природничо-математичних наук, Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі, Спеціальний лабораторний практикум з Інформатики.

          Народився в с. Макарівка, Бобровицького району, Чернігівської області в сім’ї службовця залізничного транспорту. У 1966 р. закінчив Бобровицьку середню школу № 1 і працював в 1-й Київський дистанції сигналізації та зв’язку Південно-Західної залізниці.

          З 1967 р. служив строкову службу в Радянський армії, а в 1971 році вступив на навчання до Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, який закінчив у 1977 році за спеціальністю «Геофізичні методи розшуків і розвідки родовищ корисних копалин».

      З 1977 року по 1994 рік працював на посадах інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника, старшого науковогоспівробітника, завідувача сектором, завідувача науково-дослідної лабораторії «Обчислювальних та експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла» на механіко-математичному факультеті КДУ імені Т.Г.Шевченка.

         З 1994 по 2008 рік працював в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (на посаді викладача, старшого викладача, доцента). Читав курс для студентів медичного та стоматологічного факультетів «Основи інформатики і очислювальної техніки», а на факультеті підвищення кваліфікації викладачів медичних навчальних закладів читав курс «Новітні інформаційні технології в медичній освіті».
З вересня 2008 р. працює в Інституті інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на посаді професора кафедри комп’ютерної інженерії. Підготував та читає курси: «Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі» та «Інформатика» для студентів денної та заочної форми навчання Фізико-математичного інституту і Інституту інформатики. Ним розроблено програму та методичне забеспечення курсу «Архітектура комп’ютерів та конфігурування комп’ютерних систем», «Основи комп’ютерної інженерії» для студентів Інституту інформатики. М.П. Малежик розробив і читає спецкурс «Основи теорії руйнування» для студентів спеціальності технологічна освіта в Інженерно-педагогічному інституті.

         З 1998 р. і дотепер працює за сумісництвом у Відділенні геодинаміки вибуху Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України. У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, а в 2008 р. – докторську, на тему «Метод фотопружності в двовимірних динамічних задачах механіки анізотропних тіл», з цієї ж спеціальності.
В своєму доробку має понад 140 друкованих наукових праць, з них одна монографія «Динамічна фотопружність анізотропних тіл» та одне авторське свідоцтво на винахід, 5 навчально-методичних посібників.

         Підготував 2 кандидатів наук.

       Є визнаним фахівцем в галузі чисельно-експериментальних методів дослідження механічної поведінки складних пружних середовищ та елементів конструкцій виготовлених із анізотропних матеріалів за умов дії на них імпульсного і вибухового навантаження, а також у галузі механіки та фізики полімерних і композитних матеріалів.

      Професор Малежик М.П. є членом наукового фізичного товариства України та членом Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.