Сергієнко Володимир Петрович

 • Оcвіта
  академік АН України, заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор
 • Наукові звання
  професор
 • Посада
  в.о. завідувача кафедри
 • В університеті працює з
  1973 р.
 • Дисципліни, що викладає
  Фізика, Наукові основи конструювання тестів, Методологія та методи дослідження в освіті, Моделі та методи сучасної теорії тестів, Основи освітніх вимірювань, Методичне забезпечення діяльності центрів оцінювання якості освіти.

Народився 26 жовтня 1954 р. в смт. Брусилів Житомирської області в сім'ї службовців, де закінчив середню школу із золотою медаллю. З 1973 р. навчається і працює в Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького. Зростав як науковець, пройшовши шлях від студента до професора університету, сумлінно виконуючи покладені на нього обов’язки і досягнувши значних успіхів у професійній діяльності. Загальний стаж роботи 41 рік, з них науково-педагогічний – 36 років. В студентські роки був відмінником навчання, активістом наукової і громадської роботи. Після закінчення з відзнакою фізико-математичного факультету за спеціальністю «Фізика» (1977 р.) працює спочатку на кафедрі загальної фізики. Значну увагу приділяв навчальній та науково-методичній роботі, підготовці та підвищенню кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів. У січні 1983 р. завершив створення першої зразкової лабораторії молекулярної фізики університету. Був відповідальним виконавцем низки важливих народно-господарських замовлень, зокрема за програмою створення космічного комплексу «Буран».

Читає для студентів фізико-математичних, інформатичних та інженерно-педагогічних спеціальностей курси «Загальна фізика», «Основи наукових досліджень з фізики», «Конструювання тестів», «Комп’ютерні технології в тестуванні» та ін. Читає курс фізики у загальноосвітніх навчальних закладах. Розробив методичне забезпечення цих курсів: навчальні програми, дидактичні карти, навчально-методичні і мультимедійні посібники, тестові матеріали тощо.

Навчався в аспірантурі за спеціальністю «Теплофізика» (1980-1984 рр.). Тема кандидатської дисертації «Оптимізація лабораторного практикуму з курсу загальної фізики у педагогічних інститутах» (захистив 22.06.1993 р., наукові керівники професор Бугайов О.І., професор Горбачук I.Т.). Протягом 2001 – 2004 рр. навчався в докторантурі за спеціальністю «Теорія і методика навчання фізики» і достроково подав на розгляд кафедри (вересень 2004 р.) докторську дисертацію «Теоретичні та методичні засади навчання загальної фізики у системі фахової підготовки вчителя» (захистив 25.10.2005 р., науковий консультант академік Шут М.І.). Доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика) (з 09.02.2006 р.), має звання професора кафедри загальної фізики (з 2007 р.), дійсний член Академії наук вищої освіти України (з 2011 р.).

Міжнародним визнанням наукових досягнень Сергієнка В.П. стала перемога в конкурсі грантів за програмою Європейського Союзу TEMPUS – IV (2009 – 2012 рр.) і відзначення Національним Темпус-офісом його проекту «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» зразковим за результатами впровадження. Це також сприяло активізації міжнародної діяльності викладачів, докторантів, аспірантів і студентів.
З січня 2008 р. по січень 2011 р. був заступником директора Інституту інформатики, завідувачем кафедри комп’ютерної інженерії, а з січня 2011 р. призначений заступником першого проректора з науково-методичної роботи, Сергієнко В.П. є головою науково-методичної ради і членом Вченої ради університету, директором Центру моніторингу якості освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. Розробник Концепції розвитку Інституту інформатики (2008 р.), Положення про Інститут (2008 р.), Положення про комп’ютерну діагностику знань студентів університету (2011 р.), планів роботи університету (2011 – 2013 рр.), матеріалів для ліцензування нового напряму підготовки 6.040302 «Інформатика* (2008 р.). Вперше в Україні ліцензував, акредитував і успішно впровадив нову спеціальність магістерської підготовки 8. 18010022 «Оcвітні вимірювання» (2010 р.).

З 2008 по 2013 рр. як завідувач-засновник кафедри комп’ютерної інженерії (з 2008 р.), директор Центру моніторингу якості освіти (з 2011 р.) завдяки активній міжнародній діяльності сприяв оснащенню кафедри, Центру, лабораторій Інституту інформатики, Фізико-математичного інституту та інших підрозділів університету сучасною комп’ютерною технікою і навчальним обладнанням за кошти грантів. Член редколегії наукових часописів НПУ імені М.П. Драгоманова «Комп’ютерно орієнтовані системи навчання», «Педагогічні науки», Вісника «ТІМО: Тестування і моніторинг в освіті», «Інформатика та інформаційні технології».

Науковий напрям «Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів». Досліджуючи проблеми дидактики фізики вищої школи, використання комп’ютерних технологій навчання вчений запропонував структуру і зміст моделі загальної фізичної освіти в частині змістової,організаційної та операційної складових навчально-пізнавальної діяльності, які визначають інноваційний підхід до реалізації навчального процесу в умовах євроінтеграції освітніх систем та інформатизації освіти. З 2001 р. ці ідеї впроваджуються у вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації за участю аспірантів, докторантів, здобувачів.
Успішно здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації: підготовлено 2 доктори наук і 4 кандидати наук, підготовлено до захисту 2 кандидатські і 2 докторські дисертації. Науковий керівник володаря гранту Президента України для обдарованої молоді, трьох переможців Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт і володаря премії Київського міського голови, керує магістерськими роботами. Заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій (2007 – 2012 рр.), член спеціалізованих вчених рад. Керівник секції фізики Київського територіального відділення МАН України (2006 - 2007 н.р.). Президент МАН Київської області (з 2011 р.).

Один із організаторів біля 30 міжнародних і всеукраїнських конференцій, семінарів. Найзначущі з них: I – IX Всеукраїнські конференції «Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики» (1992 – 2004 рр.); Перші Міжнародні Драгоманівські читання (2003 р.); Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми фізико-математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції» (2006 р.); Міжнародна конференція «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві» (травень 2010 р.); IV – V Міжнародна конференція «Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах» (2011, 2013 рр.); Міжнародний форум фахівців з освітніх вимірювань (2012 р.); I – IV Міжнародні літні школи з освітніх вимірювань (Форос, АР Крим 2009 – 2012 рр.) та ін.

Виступає з доповідями на багатьох міжнародних, всесоюзних та всеукраїнських наукових та науково-методичних конференціях. Рецензує навчальні посібники та дисертації, виступає офіційним опонентом на захисті дисертацій. Виступає з доповідями і лекціями, зокрема у Пряшівському університеті (Словаччина, 2008 р.), Малардаленському (Швеція, 2009 р.), Гельсінському технологічному (Фінляндія, 2010 р.), Кельнському (Німеччина, 2011 р.), Римському університеті «Lа Sapienca» (Італія, 2011 р., 2012 р.).
Бере активну участь у роботі комісій МОН України (з 2001 р. і дотепер). Голова секції засобів інформатизації та комп’ютеризації комісії засобів навчання (2010 – 2011 рр.), член комісії з фізики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (2000 – 2009 рр.), експерт з фізики ДАК України та ін. Один із розробників Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні тощо.

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2004 р.), Почесною Грамотою Міністерства народної освіти УРСР (1987 р.), Грамотою МОН України (2010 р.) Почесною Грамотою Президії АПН України (2006 р.)., Подякою міського голови О.О. Омельченка (2005 р.), орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III ступеня (2009 р.), орденом Геродота Галікарнаського (2009 р.), Почесною відзнакою срібною медаллю «М.П. Драгоманов 1841 – 1895 рр.» (2009 р.), подяками і грамотами університету.
Опубліковано понад 300 наукових праць з проблем експериментальної фізики та методики її навчання, використання інформаційних технологій та освітніх вимірювань з них одна монографія, 45 підручників, навчальних та методичних посібників, 185 статей тощо. Автор 30 навчальних програм для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей. Розробник стандарту вищої освіти для магістрів з освітніх вимірювань, навчальних матеріалів популярного в учнів України сайту «Сергієнко В.П. Шкільна фізика». 25 видань вийшли з грифом «Рекомендовано МОН України».

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання. Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка ::
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ